Unit 3 : Chủ đề Marketing

Marketing Vocabulary – Từ vựng tiếng Anh thuộc lĩnh vực tiếp thị

 • Brand: Nhãn hiệu (hàng hóa)
 • To brand: Đóng nhãn
 • Branded: Hàng hiệu
 • Cost: Trị giá (hàng hóa)
 • Consumer: Người tiêu dùng
 • To consume: Tiêu dùng
 • Costing: Dự toán
 • Develop: Sáng tạo hoặc cải tiến một sản phẩn hiện có
 • Product development: Cải tiến sản phẩm
 • Distribution: Phân phối (hàng hóa)
 • End-user: Người tiêu dùng hàng hóa cuối cùng
 • Image: Hình tượng (của một công ty)
 • Label: Nhãn (dán trên hàng hóa)
 • Launch: Ra mắt (sản phẩm mới)
 • Product launch: Tung ra sản phẩm
 • Mail order: Mua bán hàng hóa qua bưu điện
 • Mail-order catalogue: Bảng mục lục hàng hóa dùng để lựa chọn sản phẩm đặt qua bưu điện
 • Market research: Nghiên cứu thị trường
 • Packaging (UK): Bao bì đóng gói; thùng đựng hàng hóa
 • Point of sale: Điểm bán hàng
 • Point-of-sale: Thuộc điểm bán hàng
 • Product: Sản phẩm
 • To produce: Sản xuất
 • Public relations: Quan hệ công chúng
 • Public relations officer: Người làm công tác dân vận
 • Registered: Đã đăng ký , ký hiệu là ®
 • To register: Đăng ký
 • Sponsor: Nhà tài trợ
 • S.W.O.T. (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats): Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa
 • Total product: Sản phẩm bao gồm hình ảnh, chất lượng, thiết kế, tính tin cậy,…
 • Trademark: Thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa (đã được đăng ký)

 

Comments