UNIT 1: HỌC CÁCH PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN

Trong tiếng Anh, phát âm tiếng Anh là phần rất khó và để phát âm chuẩn tiếng Anh là điều dường như rất khó với nhiều người. Bài viết dưới đây dạy cách phát âm tiếng Anh chuẩn sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm của mình.

Quy tắc đọc trọng âm dựa vào âm tiết và chữ cái

1- Từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu

ex: ready [' redi ]

NGOẠI LỆ: paper [ pei' pơ] career [kơ' riơ]

rely [ ri' lai ]

2- Từ 2 âm tiết nhưng được cấu tạo bằng cách thêm nhân tố và hậu tố thì trọng âm rơi vào âm tiết GỐC

Ex: to act —> tobe react – trọng âm vẫn rơi vào act

NGOẠI LỆ: ‘foresight , ‘forecast , ‘forehead , ‘forename , unkeep

3- Những V có 2 âm tiết tận cùng ” ISE , IZE , FY , ATE” trọng âm rơi vào chính nó

NGOẠI LỆ: to ‘realise

Ex: to dictate , to relate , to dify(quả quyết)

4- Từ có 3 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu

Ex: ’factory , ‘family , ‘president

5- Từ có 4 âm tiết trở lên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ CUỐI trở LẠI

Ex: environment [in' vairơmơnt]

uni’ versity

6- V tận cùng ”ATE , FY , ISE , IZE “” có 3 âm tiết trở lên trọng âm rơi vào âm tiết thử 3 từ CUỐI lên

Ex: ’ organize ‘ memorize

7- V do 2 từ ghép lại với nhau trọng âm bao giờ cũng rơi vào âm tiết thứ 2

Ex: under’ stand

       over’ ate (ăn quá nhiều)

8- N ghép gồm 2 N ghép lại đi liền nhau trọng âm bao giờ cũng rời vào âm tiết đầu

Ex: ’ newpaper , ‘ cupboard

9- adj và adv : 2 từ ghép đi liền nhau trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Ex: over’ weight : in’ door

10- tận cùng bẳng “eer” trọng âm rơi vào chính nó

Ex : pio’ neer

11- tận cùng ” ee” trọng âm rơi vào chính nó

NGOẠI LỆ: com’ muttee (uỷ ban) : ‘ coffee

Ex: interview ‘ ee

12- Tận cùng “oo” trọng âm rơi vào chính nó

NGOẠI LỆ: ‘cuckoo

Ex: bam’ boo

13- Tận cùng “oon” trọng âm rơi vào chính nó

x: ‘ teaspoon

14- Tận cùng “ain” trọng âm rời vào chính nó

NGỌAI LỆ : ‘ mountain , ‘ captain

Ex: enter’ tain

15-Tận cùng ” que” –> [K] trọng âm rơi vào trứơc phụ âm này

Ex: technique [tek' nik]

16- Tận cùng ” ette” trọng âm rơi vào chính nó

Ex: cigare’tte

17- Tận cùng ”ese”trọng âm rơi vào chính nó

Ex: vietna’mese

Comments