Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, ta thường dùng trạng từ chỉ tần suất (always, usually, often, never) để chỉ mức độ thường xuyên xảy ra của một sự việc hay hoạt động nào đó. Bởi lẽ những trạng từ này diễn tả một thói quen và những hoạt động lặp đi lặp lại nên thường được sử dụng trong thì hiện tại đơn.

Hãy nhìn biểu đồ dưới dây để biết được ý nghĩa của từng trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh. Thang đo thể hiện sự khác nhau giữa từng trạng từ, tuy nhiên nhiều từ lại có nghĩa gần giống nhau (seldom với rarely)

 Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu:

1. Nếu trong câu có một động từ, trạng từ chỉ tần suất được đặt giữa chủ ngữ và động từ đó.

Ví dụ: Peter rarely eats breakfast. (Hiếm khi Peter ăn sáng)

2. Trạng từ chỉ tần suất đứng sau động từ to be (am, is, are)

Ví dụ: I am always a careful driver. (Tôi luôn lái xe cẩn thận)

3. Nếu trong câu có nhiều hơn một động từ, trạng từ chỉ tần suất nên được đặt trước động từ chính.

Ví dụ: He has never eaten Thai food (Ông ấy chưa bao giờ ăn đồ Thái)

4. Trong câu hỏi và câu phủ định, trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ chính

Ví dụ:

+ You don’t always carry cash, do you? (Cậu không bao giờ cầm tiền phải không?)

+ My teacher doesn’t usually give so much homework (Cô giáo tôi không thường xuyên giao nhiều bài tập)

Nếu không xét đến dạng câu, cách đơn giản nhất để ghi nhớ vị trí đó là trạng từ chỉ tần suất thường được đặt trước động từ chính (eat, carry, jump, sit) và sau động từ to be (am, is, are, was)

iGIS – Lê Diệp – st

Comments