Anh ngữ iGis

phrases

Các cụm từ trong tiếng Anh

Các cụm từ trong tiếng Anh
Vũ Bá Hải 10 2, 2014 0

I. Định nghĩa   Cụm từ là một nhóm từ kết hợp với nhau tạo thành nghĩa nhưng không đầy đủ. Ví dụ: The sun rises in the east. People in the world love

Read More »