Anh ngữ iGis

động từ nguyên thể

Danh động từ (Gerund) và động từ nguyên thể (infinitive)

Danh động từ (Gerund) và động từ nguyên thể (infinitive)
Vũ Bá Hải 09 6, 2014 0

Rất nhiều học viên gặp khó khăn về cách sử dụng Danh động từ và động từ nguyên thể. Đôi khi có thể vừa dùng danh động từ và động từ nguyên thể cho

Read More »