Anh ngữ iGis

conditional clause

Câu điều kiện trong tiếng Anh

Câu điều kiện trong tiếng Anh
Vũ Bá Hải 10 5, 2014 0

I. Định nghĩa Khi các hành động, sự kiện, sự vật, hiện tượng xảy ra cần phụ thuộc vào một số yếu tố khác thì người ta sử dụng câu điều kiện. Câu điều

Read More »