Quy tắc đánh dấu trọng âm

Chào mừng các bạn học viên thân yêu của iGIS. Không biết mọi người đã lấy lại tinh thần làm việc và học tập sau một thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 chưa nhỉ? Tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một số “từ Lóng” thú vị trong tiếng anh. Trong tuần này, cả nhà mình cùng khám phá về một số quy tắc đánh dấu trọng âm trong tiếng anh nhé!

 Quy tắc đánh dấu trọng âm trong tiếng Anh

1. Trọng âm rơi vào gốc từ

Trong tiếng Anh, khá nhiều từ được tạo thành bằng cách ghép một gốc từ với hậu tố hoặc tiền tố. Trong những trường hợp đó, trọng âm thường rơi vào gốc từ. Điều đó đồng nghĩa với việc khi ta thêm hậu tố hoặc tiền tố vào một từ, trọng âm của từ đó sẽ không thay đổi.

Ví dụ: ‘comfortable – un’comfortable em’ploy – em’ployment ‘popular – un’popular Ngoại lệ: ‘undergrowth – ‘underground

 2. Trọng âm rơi vào trước những từ tận cùng bằng:

‘tion’: pre’vention, ‘nation

‘sion’: in’vasion, dis’cussion

‘ic’: po’etic, eco’nomic

‘ical’: ‘logical, eco’nomical

‘ance’: im’portance, ‘distance

‘ious’: in’dustrious, vic’torious

Đồng thời, những từ tận cùng bằng ‘ive’, ‘ous’, ‘cial’, ‘ory’,… thì trọng âm cũng rơi vào trước nó.

Trường hợp ngoại lệ: ‘politic, ‘lunatic, a’rithmetic

 3. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ nó ngược lên với những từ tận cùng bằng:

‘ate’: ‘decorate, con’solidate

‘ary’: ‘dictionary, i’maginary

 4. Trọng âm rơi vào chính nó với các từ có tận cùng bằng:

ee: employ’ee

eer: engin’eer

ique: u’nique, tech’nique

ese: Vietnam’mese

Ngoại lệ: ‘coffee, com’mitee

 5. Với những từ có hai âm tiết

a. Danh từ và tính từ: trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất:

Ví dụ:

Noun: ‘record , ‘flower, ‘valley, ‘children

Adjective: ‘current, ‘instant, ‘happy

Trường hợp ngoại lệ: ca’nal, de’sire, ‘ma’chine, i’dea, po’lice

 b. Động từ: trọng tâm thường rơi vào âm tiết thứ hai:

Ví dụ: de’cide, re’fer, per’ceive, de’ny, ad’mit …

Ngoại lệ: ‘suffer, ‘enter

 6. Những từ được tạo thành bởi hai gốc từ, trọng âm thường rơi vào gốc đầu:

Ví dụ: ‘homework, ‘schoolboy, ‘raincoat, ‘childhood, ‘blackboard, ‘homesick…

            iGIS- Giang Thu- st.

Comments