Phân biệt sự khác nhau giữa have been và have gone

      Trung tâm ngoại ngữ iGIS sẽ bổ trợ cho các bạn về ngữ pháp tiếng Anh, trong phần này các bạn sẽ phân biệt được sự khác nhau giữa have been và have gone.

Cả hai dạng hiện tại hoàn thành này đều thường được sử dụng để nói đến sự dịch chuyển, di chuyển của chủ thể nhưng không phải ai cũng nhận ra được sự khác biệt rất nhỏ hoặc nhầm lẫn giữa cách dùng của hai phân từ hai “gone” và “been”.

…has/have gone to…  nghĩa là chủ thể hành động đã di chuyển đến một địa điểm và vẫn chưa quay trở lại vị trí cũ.

Ví dụ:

He has gone to the bank. He should be back soon.

Ông ấy đã đi đến ngân hàng (Ông ấy vẫn chưa quay về). Ông ấy sớm quay trở lại thôi.

… has/have been to….nghĩa là chủ thể hành động đã di chuyển đến một địa điểm nào đó vài lần. Nói cách khác, “has been to” nói về một kinh nghiệm.

Ví dụ:

He has been to London many times

(Ông ấy từng đến London vài lần)

I have been to Disneyland twice

(Tôi từng đến Disneyland hai lần rồi)

Bạn đã hiểu được sự khác nhau giữa “have been” và “have gone” chưa? Hãy kiểm tra kiến thức bạn vừa học được qua bài trắc nghiệm nhỏ sau:

have been và have gone

Been/Gone

1. Bob’s not here. He’s to ________ work.
2. The office is empty. Everybody has ________ home.
3. It’s good to see you again. Where have you ________?
4. My brother’s ________ to America four times.
5. Sorry, you can’t speak to Anna. She’s ________ to a party.
6. Mary’s hair looks nice. She’s just ________ to the hairdresser’s.
7. Peter’s ________to Canada and he’s staying there for three weeks.

 

Key:

  1. Gone             2. Gone             3. Been                 4. Been                 5. Gone           6. Been           7. Gone

Chúc các bạn học tập thật tốt!

 

Comments