Phân biệt Advise và Advice

Khi giao tiếp, bạn có biết người đối diện đang nhắc đến từ "advise" hay "advice"? Không chỉ có cách dùng khác nhau, hai từ này còn được phát âm khác ở âm gió. 

Phân biệt Advise và Advice
 Khác biệt về nghĩa giữa "advise" và "advice" là gì?
Advise là động từ, có nghĩa là đưa ra lời khuyên (give advice). Trong khi đó, advice là danh từ, có nghĩa là lời khuyên, sự chỉ bảo. 
Ví dụ, khi muốn xin lời khuyên của ai đó, bạn nói "Please advise me. I need you to advise me". Câu này đồng nghĩa với "Please give me advice. I need you to give me advice".

 Phân biệt cách đọc "advise" và "advice"
Ngoài âm tiết thứ nhất đọc giống nhau là /əd/, động từ advise có âm tiết thứ hai giống trong từ prize /aɪz/, trong khi danh từ advice đọc giống từ mice /aɪs/.

 Một số ví dụ
- Attach yourself to those who advise you rather than praise you. (Hãy ở gần những người khuyên bạn hơn là ca ngợi bạn). 
- I have found the best way to give advice to your children is to find out what they want and then advise them to do it. (Tôi nhận thấy cách tốt nhất để đưa ra lời khuyên cho con bạn là tìm ra điều chúng muốn và khuyên chúng làm điều đó). 
- Many receive advice, but only the wise profit from it. (Nhiều người nhận được lời khuyên, nhưng chỉ có người khôn ngoan mới tận dụng được nó). 
- Take my advice. I don't use it anyway. (Hãy nghe lời khuyên của tôi đi. Đằng nào thì tôi cũng không dùng nó). 

Lê Hằng

Comments