MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG CỦA NGƯỜI MỸ (P2)

English Speaking

15. No more, no less!
Không hơn, không kém
16. I’ll be right back.
Tôi sẽ quay lại ngay.
17. Is it too early?
Có sớm quá không?
18. I don’t have it with me now.
Giờ tôi không mang nó theo.
19. I’d like a denim jacket.
Tôi muốn một áo khoác jean.
20. I’ll do as you like.
Tôi sẽ làm theo ý bạn.
21. I hope you enjoy your meal.
Tôi hy vọng ông sẽ ngon miệng.
22. It is, believe it or not.
Nó là vậy đó, tin hay không thì tùy.
23. I’ll make a note of that.
Tôi sẽ lưu ý việc đó.
24. It’s a waste of time.
Thật là phí thời gian.
25. It won’t take longer than five minutes.
Sẽ không quá năm phút đâu.
26. It’s a pleasant day, isn’t it?
Hôm nay trời dễ chịu nhỉ?
27. I’m not made of money!
Tôi không có nhiều tiền!
28. It’s only a matter of time.
Chỉ còn là vấn đề thời gian.

Comments