Mẫu câu dễ ăn điểm trong bài thi IELTS Speaking Part 2 và 3

Chào các bạn, ký trước Trung tâm ngoại ngữ iGIS đã giới thiệu tới các bạn Gợi ý cho bài thi IELTS part 1 hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những cụm từ hữu ích bài thi IELTS Speaking Part 2 và 3, các sĩ tử IELTS hãy chú ý theo dõi nhé ! Những cụm từ này trong Tiếng Anh gọi là redundant words, cực kỳ có ích khi thi IELTS, giúp bạn câu giờ và nghĩ ý một cách tự nhiên

1- Introduce the topic – giới thiệu topic nói

- Ok then, I would like to talk about…(tôi sẽ nói về…)

- Right, I am going to tell you about…

2- Introduce opinion – đưa ra quan điểm

- To my mind, ….

- I suppose…

- I reckon – tôi cho là…/I guess…tôi đoán./ I doubt…tôi nghi ngờ..

- In my opinion/view….

- Personally, I think….(về cá nhân, tôi nghĩ là…)

- I feel quite strongly about that…(tôi cảm thấy khá chắc rằng…)

- I’m really in favor of….(tôi thực sự thích…)

 Mẹo ăn điểm tron bài thi IELTS Speaking Part 2&3

3- Generalizing – nói chung chung

- As a rule….(theo quy luật thì…)

- Overall / Generally….(nhìn chung thì…)= On the whole…= In general….

4- Speculating – Suy đoán /ˈspek.jʊ.leɪt/ (v)

- It’s (very/highly) likely/unlikely that…will… (rất có khả năng/không có khả năng…)

- It probably /definitely wont’…. (có khả năng không….)

- It’s difficult to say, but maybe…(thật khó để nói nhưng có thể là..)

- I’m not sure, perhaps…..(tôi không chắc lắm, dĩ nhiên…)

- I’m pretty certain/sure that…..(tôi khá chắc là…)

- I predict / expect that… (tôi đoán/ mong đợi rằng…)

5- Buying time

Những câu giúp bạn nói trong việc nghĩ ra ý tưởng cho ý tiêp theo để tránh bi pause trong bài nói:
- Well, let’s see…

- Mn, let me think about that for a moment…

- That’s good question….

 

iGIS – Lê Hằng – sưu tầm

Comments