Luyện thi TOEIC – Cách điền từ loại trong câu tiếng anh

Rất vui lại được gặp các bạn học viên yêu quý của Trung tâm Anh Ngữ iGIS trong Chuyên mục NGỮ PHÁP TOEIC ngày hôm nay!

Luyện thi TOEIC - Cách điền từ loại trong câu 

Trong quá trình luyện thi TOEIC của mình, nhất là khi đối mặt với bài tập điền từ, đã khi nào các bạn cảm thấy lúng túng khi không biết lựa chọn loại từ nào để điền vào chỗ trống sao cho chính xác nhất chưa? Có rất nhiều bạn học viên đã chia sẻ với iGIS như vậy. Chà, có vẻ như điều này mang lại không ít khó khăn trong quá trình luyện thi TOEIC của các bạn phải không nào?

Vậy cần ôn tập những ngữ pháp tiếng Anh căn bản nào để làm tốt loại bài tập điền từ này? Bài học dưới đây sẽ chỉ ra giúp các bạn cách nhận biết từ loại trong câu tiếng Anh. Đây là phần kiến thức mà các bạn đang ôn thi đại học môn tiếng Anh hay luyện thi TOEIC đều cần nắm vững nên các bạn hãy lưu ý nhé!

Từ loại

Cách sử dụng

Ví dụ

Dấu hiệu nhận biết từ loại

DANH TỪ

1. Là chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)

Maths is the subject I like best.

Danh từ thường kết thúc bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity,-ness
Ex:distribution, information, development, teacher, actor,accountant, teaching,studying, teenage,friendship, relationship,shoolarship, socialism,ability, sadness,happiness………..

2. Sau tính từ (my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….)

She is a good teacher.

3. Làm tân ngữ, sau động từ

I like English.

4. Sau “enough”

He didn’t have enough money to buy that car.

5. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)

This book is an interesting book.

6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at..

Thanh is good at literature.

TÍNH TỪ

1. Trước danh từ: Adj + N

My Tam is a famous singer.

Tính từ thường kết thúc bằng: -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ish, -y, -like, -ic, -ed,-ing
Ex: helful, beautiful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, national, international, acceptable, impossible, active, passive, attractive, famous, serious, dangerous, childish, selfish, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy, childlike, specific, scientific, interested, bored, tired, interesting, boring

2. Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj

Tom seems tired now.

3. Sau “ too”: S + tobe/seem/look….+ too +adj…

He is too short to play basketball.

4. Trước “enough”: S + tobe + adj + enough…

She is tall enough to play volleyball.

5. Trong cấu trúc so…that: tobe/seem/look/feel…..+ so + adj + that

The weather was so bad that we decided to stay at home

6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh (lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as….as)

Meat is more expensive than fish.

7. Tính từ trong câu cảm thán
How +adj + S + V
What + (a/an) + adj + N

How beautiful she is!

TRẠNG TỪ

1. Trước động từ thường (nhất là các trạng từ chỉ tần suất: often, always, usually, seldom….)

They often get up at 6am.

Trạng từ thường được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ
Ex: beautifully, usefully, carefully, bly, badly
Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ (Adj – Adv):
good – well
late late/lately
ill- ill
fast – fast

2. Giữa trợ động từ và động từ thường

I have recently finished my homework

3. Sau “too”: V(thường) + too + adv

The teacher speaks too quickly.

4. Trước “enough” : V(thường) + adv + enough

The teacher speaks slowly enough for us to understand.

5. Trong cấu trúc so….that: V(thường) + so + adv + that

Jack drove so fast that he caused an accident.

6. Đứng cuối câu

The doctor told me to breathe in slowly.

7. Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

Last summer I came back my home country
It’s raining hard. Tom, however, goes to school.

ĐỘNG TỪ

1. Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đứng sau chủ ngữ 
Chú ý: Khi dùng động từ nhớ lưu ý thì của nó để chia cho đúng.

My family has five people

 

 iGIS hi vọng rằng với những kiến thức chi tiết trên đây, các bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng các loại từ trong tiếng Anh, để có được một phương pháp làm bài thi TOEIC chính xác và hiệu quả nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên đề sau của trung tâm.

iGIS – Cao Hoa – st

Comments