CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH

Hi iGIS-ers!

Rất vui được gặp các bạn trong bài học hôm nay. Như các bạn đã biết, kỹ năng Speaking và Writing trong IELTS được cho là 2 kỹ năng khó nhất, đòi hỏi bạn phải có một vốn từ vựng rộng và nắm chắc cấu trúc ngữ pháp. Để nhấn mạnh ý kiến muốn diễn đạt và làm phong phú văn phong của mình, câu Đảo ngữ được các IELTS takers sử dụng thường xuyên trong hai bài thi này, hãy cùng iGIS thống kê một số mẫu câu đảo ngữ hữu ích nhé!

1. Đảo ngữ với NO và NOT
No+ N + auxiliary+S+Verb(inf)
Not any+ N+ auxiliary+ S+ verb(inf)
Eg: No money shall I lend you from now on
à Not any money shall I lend you from now on

2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..
Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever+ auxiliary+ S+ V
Eg: Never in mid-summer does it snow
Hardly ever does he speak in the public

3. Đảo ngữ với ONLY
only one only later
only in this way
only in that way
only then + auxiliary+ S+ V
only after+ N only by V_ing/ N
only when+ clause only with+ N
only if+ clause only in adv of time/ place
Eg: Only one did i meet her
Only after all gest had gone home could we relax
Only when I understand her did I like her
Only by practicing E every day can you speak it fluently

4. Đảo ngữ với các cụm từ có No
At no time
On no condition
On no account + auxiliary+ S+ N
Under/ in no circumstances
No longer
Eg: The money is not to be paid under any circumstances
à Under no circumstances is the money to be paid
On no condition shall we accept their proposal

5. No sooner………. than…..Hardly/ Barely …….. When/ before
No sooner had I arrived home than the telephone rang
Hardly had she put up her umbrella before the rain became down in torrents

6. Đảo ngữ với Not only……. but……also…..
Not only + auxiliary + S + V but…. also………
Eg: Not only is he good at English but he also draw very well
Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly

7. Đảo ngữ với SO
So+ adj/ adv + auxiliary + S+V+ that clause
Eg: So dark is it that I can’t write

So busy am I that I don’t have time to look after myself
So difficult was the exam that few student pass it
So attractive is she that many boys run after her

So+ adjective+ be+ N+ clause
Eg: So intelligent is that she can answer all questions in the interview

8. Đảo ngữ với until/ till+ clause/ adv of time+ auxiliary+ S+ V
I won’t come home till 10 o’clock
à Not until/ till o’clock that I will come home
à It is not until 10 o’clock that I will come
I didn’t know that I had lost my key till I got home
à Not until/ till I got home did I know that I had lost my key

9. Đảo ngữ với No where+ Au+ S+V
No where in the VN is the scenery as beautiful as that in my country
No where do I feel as comfortable as I do at home
No where can you buy the goods as good as those in my country

10. Đảo ngữ với câu điều kiện
a. Câu đk loại 1: If clause = should+S+V
Should she come late she will miss the train
Should he lend me some money I will buy that house

b. Câu đk loại 2: If clause= Were S +to V/ Were+S
If I were you I would work harder
à Were I you……..
If I knew her I would invite her to the party
à Were I to know her……..


c. Câu đk loại 3: If clause = Had+S+PII
If my parents hadn’t encouraged me, I would have taken pass exam
à Had my parents not encouraged me………..

Hãy lưu vào sổ tay IELTS và sử dụng những mâu câu trên thường xuyên nhé!

iGIS – Lê Hằng – sưu tầm

 

Comments