Cách hỏi đáp giờ tiếng Anh như người bản xứ

Cách đọc giờ trong tiếng Anh không khó, nhưng rất dễ gây nhầm lẫn nếu hiểu chưa kỹ.

1. Những mẫu câu hỏi giờ thông dụng:
Excuse me, what’s the time? (Xin lỗi, bây giờ là mấy giờ).
What time is it? (Bây giờ là mấy giờ).
Do you know what time it is? (Bạn có biết bây giờ là mấy giờ không).
Could you tell me the time, please? (Bạn có thể xem giúp tôi mấy giờ rồi không?).
Do you happen to have the time? (Bạn có biết bây giờ mấy giờ rồi không?).

2. Cách trả lời:
- Giờ đúng:
It’s 3 o’clock (3h rồi)
Exactly 3 o’clock (chính xác là 3h rồi)
About 3 o’clock (khoảng 3h rồi).

- Giờ hơn
Just gone 3 o’clock (vừa qua 3h vài phút)
Số phút + past + số giờ:
7:20 = twenty past seven
5:15 = a quarter past five hoặc fifteen past five
4:30 = half past four hoặc thirty past four.

- Giờ kém
Almost 3 o’clock (gần đến 3h rồi)
Số phút + to + số giờ:
9h kém 20 = 8h40 = twenty to nine
8h kém 15 = 7h45 = a quarter to eight hoặc fifteen to eight.

Tuy nhiên, đôi khi để tránh mất thời gian, họ cũng có thể trả lời rất ngắn gọn theo cách sau: số giờ + số phút. Ví dụ: 2h50 = two fifty.

Lê Hằng

Comments